Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten

  Algemene voorwaarden

  Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Voncken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Voncken te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

  Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Voncken zijn vrijblijvend. Bakkerij Voncken accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Voncken behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  Aanbiedingen die voor zondag besteld worden, daar geldt de aanbiedingsprijs alleen als deze vooraf worden betaald. In de winkel gelden geen aanbiedingen op zondag.

  Klantenpas
  Bij bakkerij Voncken kunt u sparen voor gratis producten. Met welke producten u punten spaart staat aangegeven op de website. De volledige uitleg kunt u vinden via: https://www.bakkerijvoncken.nl/klantenpas. Ook bij de aankoop van aanbiedingen spaart u punten, uitgezonderd van het spaarsytseem is de brooddag.

  Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Voncken behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

  Bezorg- en administratiekosten
  Bakkerij Voncken bezorgt alleen in Kerkrade en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 32,50 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van Bakkerij Voncken. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 10.30 uur bezorgd.

  Vervoer en distributie
  Bakkerij Voncken zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is Bakkerij Voncken gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Bakkerij Voncken. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Bonbons dienen op kamertemperatuur te worden bewaard (niet in de koelkast). Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.
  Verzenden per post: Wij willen u er op vriendelijk attenderen dat Post-verzending van onze artikelen niet onze voorkeur heeft vanwege de hoge kwaliteitsnormen die Bakkerij Voncken aan haar producten stelt. Wanneer u toch de voorkeur geeft aan (TNT) Post-verzending dan geschiedt dit te allen tijde voor eigen risico van u als klant . Bakkerij Voncken kan de kwaliteitsnorm van het bestelde product vanaf verzending niet meer garanderen. Wij zullen met de grootst mogelijk zorg uw bestelling verpakken en aanbieden aan TNT Post. Vanaf het moment van aanbieden kunnen wij echter geen verantwoording meer dragen voor de uiteindelijke bezorgdag, bezorgtijdstip en staat van de bestelde producten. Gebaksproducten e.d. zijn uiteraard in zijn geheel niet geschikt voor( TNT) Post-verzending.

  Leveringen
  Bakkerij Voncken zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Voncken ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

  Betaling
  De klant voldoet bij Bakkerij Voncken aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze filialen, of via iDeal direct bij levering, aan de bezorger.

  Reclames, garantie, annuleren en retourgoederen
  De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Voncken de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan middels een tegoedkaart te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 

  Een bestelling kan tot 48 uur van te voren geannuleerd worden.
  Ook bij annuleringen zal de factuurwaarde middels een tegoedkaart gerestitueerd worden.

  Bakkerij Voncken draagt zorg voor een perfect product. Reclames m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Bakkerij Voncken geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot één dag na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden. Bonbons mogen maximaal tot 20 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.
  Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Voncken over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

  Klantgegevens
  Indien de klant aan Bakkerij Voncken opgave doet van een adres is Bakkerij Voncken gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Bakkerij Voncken.

  Aansprakelijkheid
  Bakkerij Voncken is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Voncken is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Voncken komen. Bakkerij Voncken draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Voncken eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Voncken is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Voncken, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Voncken. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Voncken uitgesloten. Bakkerij Voncken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Bakkerij Voncken, zoals TNT Post, Fed-ex e.d. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

  Diversen
  De klant van Bakkerij Voncken dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Voncken geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Voncken garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Voncken het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Voncken gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Voncken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Rechten
  Alle contacten en transacties met Bakkerij Voncken geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Voncken. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Voncken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Voncken.
  Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Voncken en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Klachten
  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten direct bij (af)levering bij Bakkerij Voncken te worden gemeld, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken.